Tema: Sådan skaber projektledelse værdi!

Få succes i en omskiftelig verden – styrk det fælles lederskab af forandringer

Succesfuld forandring forudsætter fælles ejerskab for retning og ønsket værdi; at den valgte projektledelses­metode understøtter den ønskede forandring og endeligt, at man håndterer forandringen i sin helhed med udgangspunkt i modtageren i stedet for det enkelte projekt.

På trods af, at langt de fleste projekter startes med en business case og ledes baseret på anerkendte projektledelsesmetoder, så viser empirien, at de langsigtede gevinster forsat ikke høstes. Hvorfor?

Det handler om skabt værdi

Evnen til at lede forandringer og realisere de ønskede gevinster er en central disciplin, da både mængden og hastigheden af forandringer er stigende fx grundet digitalisering, globalisering, disruption og konkurrence fra uventede kanter. Derfor er det ikke overraskende, at 80% af danske organisationer forventer, at mængden af nødvendige forandringer stiger de kommende år, ligesom kompleksitetsgraden af forandringerne forventes at vokse.

Dette betyder, at det bliver mere diffust, hvad en forandring egentlig er. Der er ikke længere tale om en enkeltstående forandring, men ofte flere parallelle forandringer, der rammer successivt og bredere og derfor skaI indarbejdes sideløbende med varetagelse af den daglige drift. Dermed bliver forandringer en fast del af hverdagen, og skal derfor behandles, og ledes som en del af denne.

Ledelse af forandringer er derfor ikke et mål i sig selv, men et middel til at sikre succesfuld gevinstrealisering. Se figur l.

Figur 1. Organisationens evne til forandringsledelse øger sandsynligheden for succesfuld gevinstrealisering.

Projektet som motor for forandring

Vi ser, at centrale initiativer som udvikling af organisationens indtjeningsevne, forbedring af konkurrenceevne og implementering af strategi sker via projekt- og programtanke­gangen. Det betyder, at organisationens evne til at lykkes med projekterne, og skabe varige forandringer, er central for organisationens fortsatte udvikling.

I praksis bør en succesfuld forandring betyde succes for alle involverede på tværs af projekt og drift. Projektlederen bør ikke være en succes, hvis daglig leder ikke har succes med at skabe blivende forandring og gevinstrealisering; ligesom lederen heller ikke er en succes, hvis projektet ikke leverer en brugbar løsning. Endelig er projektsponsor/ topledelsen ikke en succes, hvis de ikke evner at skabe rammerne for, at projektet lykkes, og de ønskede gevinster realiseres.

Formålet med forandringsledelse er derfor at opnå evnen til at realisere de ønskede gevinster af et projekt, at skabe en varig forandret tilstand.

Ansvaret kan ikke isoleres til alene at være enten projektsponsors, projektleders, den modtagende leders eller HR/forandringskonsulents rolle, men alle bør forpligtes til at arbejde efter det fælles mål.

Sådan skaber I fundament for succesfuld forandring

Helt basalt kan fokus for forandringsindsatsen skæres ned til tre konkrete aktions – det lyder let, men i praksis er det ofte svært:

  1. Kom godt fra start – vær konkrete på den ønskede værdi, som I ønsker at skabe, og få skabt et klart rationale for forandringen (,,WHY”) og den efterfølgende kommunikation og dialog. Definer modtagerne up­front og sikre involvering, inden business casen godkendes
  2. Tag fælles ejerskab – gør både projektsponsor, projektleder og leder fælles ansvarlige for, at løsningen skaber varig forandring
  3. Hold fast og bliv ved, også når det bliver svært – at skabe en varig forandring forudsætter, at man er vedholdende, holder fokus på ønsket værdi, også selvom man bliver presset.

 

 

Related Cases & Insights

Other cases →