”Quorum har med godt kendskab og stor indsigt i udfordringer vedrørende udviklings- og transformationsprocesser i sundheds-sektoren hjulpet Danske Regioner med at opnå konsensus om patientnære effektmål for værdibaseret sundhed. Dette gennem udfordrende og konstruktiv rådgivning og ikke mindst en fin evne til effektivt at facilitere og lede tværfaglige arbejdsgrupper med blik for den klinisk faglige kultur.”

Naja Warren Iversen, Centerchef, Center for Styring, Økonomi og Sammenhæng, Danske Regioner

Værdibaseret Sundhed

Baggrund og formål:

Projektet om Værdibaseret Sundhed (VBS)er besluttet af Danske Regioners bestyrelse, indgår i strategi og arbejdsplan for 2017 og er forankret i Økonomiaftalen 2016.

Det overordnede formål med værdibaseret Sundhed er at etablere styringsmæssige rammer for, at sygehusene kan fokusere på at skabe kvalitet og sammenhæng for patienterne – og ikke alene vurderes på mængden af behandlinger.

Værdibaseret Sundhed er ønsket om at skabe et effektivt sundhedsvæsen, hvor ressourcerne anvendes til det, der giver mest værdi for patienterne.

Projektet skal i syv delprojekter på syv sygdomsområder demonstrere, hvordan man i praksis kan indføre ny styring med værdi for patienten som et væsentligt supplement til opfølgning på produktivitet og aktivitet

Grundlæggende beslutninger i første fase:

Den første væsentlige aktivitet i hvert delprojekt var at identificere og beslutte de patientrelevante effektmål og kvalitetsindikatorer, der ville være meningsfulde at styre efter.

Det var også afgørende at skabe en solid faglig opbakning til disse effektmål i de sundhedsfaglige miljøer.

Til dette formål etableredes i hvert delprojekt en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af kliniske repræsentanter fra hver region, repræsentanter fra de lægevidenskabelige råd, kliniske kvalitetsdatabaser, patient-foreninger, patienter, kommuner og praksis-sektoren.

Grupperne skulle på bare to workshops nå til enighed om effektmål, indikatorer og data-kilder til belysning heraf for deres respektive sygdomsområde.

Quorums bidrag og metode:

Quorum fastlagde i samarbejde med Danske Regioner mål for og generisk indhold i projektets første fase (Fase 1A), samt udarbejdede en overordnet forklaringsmodel for værdibaseret sundhed, som kunne skabe ramme og retning for arbejdsgruppernes arbejde.

Herefter designede Quorum et accelereret og hypotesebaseret workshopforløb for at sikre en effektiv samskabelse og forankring af resultaterne i arbejdsgrupperne.

Quorum fungerede derudover som sparringspartner og støtte til de regionale delprojektledelser i planlægning og forberedelse af deres specifikke workshops.

Quorum faciliterede og dokumenterede alle workshops for hver af de syv arbejdsgrupper, og forfattede afslutningsrapporten, der formidlede resultaterne.

Resultatet

Quorum sikrede, at arbejdsgrupperne i et kort og accelereret forløb lykkedes med at fastlægge og skabe faglig konsensus om relevante effektmål, indikatorer og datakilder til brug for Projektet om Værdibaseret Sundheds videre forløb.

Workshoppenes resultater var definerende for projektets videre forløb med praktisk afprøvning af både data- og opfølgnings-modeller, samt etablering af konkret design af et værdibaseret sundhedsparadigme til systematisk opfølgning på patientnære effektmål.

Givet arbejdsgruppernes tværregionale og tværfaglige sammensætning blev der skabt konsensus om resultaterne og klinisk forank-ring af beslutningerne i alle fem regioner.

Relaterede Cases og Insights

Andre cases →

Do you want to know more about how Quorum can help you achieve your organization's goals?

Kontakt Quorum