”We have been given a valuable tool that can help us through the organizationally complex pilot tests. The concept helps, among other things, creating an overview and clarity of the but also to distribute the responsibilities in the collaboration between stakeholders in state, regions and municipalities. Quorum are bright, accommodating, positive, listening and knowledgeable. There is always a guarantee of broad user involvement, a thorough approach and sharp analysis when collaborating with Quorum.”

Sanne Jensen, Teamleader

PRO pilotkoncept

Baggrund:

De indledende erfaringer med pilottests af nationale skemaer til indhentning af patientrapporterede oplysninger (PRO) har vist et behov for at styrke fokus på at planlægge og gennemføre effektive pilottest. Dette for bl.a. at sikre, at viden om de elementer, der er nødvendige for at evaluere, om de pågældende PRO-redskaber fungerer efter hensigten på de forskellige sygdomsområder, tilvejebringes.
De indledende erfaringer har tydeliggjort et behov for at støtte op om den praktiske gennemførsel af piloter på området, da indførsel af PRO i daglig drift i en sundhedsfaglig klinik påvirker både, it, samarbejdsrelationen mellem kliniker og patient, kultur mv.

Quorum blev bedt om at udarbejde et koncept for pilotimplementering af PRO, der kunne understøtte en ensartet måde at gennemføre piloter på, som ville kunne understøtte både governance på tværs og den enkelte projektleder med konkrete værktøjer og processer.

Tilgang:

Quorum har gennem flere år opbygget en solid erfaring på PRO-området og kombinerede denne med vores generelle erfaring om effektiv pilottest og implementering.

Med udgangspunkt i erfaringer fra tidlige piloter, gennemførtes en afdækning af brugerbehov blandt tidligere og kommende pilotsteder samt nøgleinteressenter fra både sundhedsdatastyrelsens PRO-sekretariat, regioner, hospitaler og kommuner.

På baggrund af tidligere piloters praksiserfaringen med PRO og Quorums erfaring indenfor implementering generelt, klarlagdes de væsentligste problemområder og behov for konkrete støtteværktøjer. Quorum udviklede et koncept for pilotimplementering af PRO, spændende fra tværgående proces og governance til konkrete støtteværktøjer.

De konkrete støtteværktøjer adresserer:

  • Målsætninger og succeskriterier
  • Ledelsesforankring
  • Motivation af de sundhedsprofessionelle
  • Det nye møde med patienten
  • Patientrejse, processer og arbejdsgange
  • Projektplan
  • Evaluering

Resultatet:

Konceptet har efterfølgende sat PRO-piloterne i stand til at etablere et langt stærkere og mere sammenhængende pilotsetup gennem tydeligere governance, bedre ledelsesforankring, klarere forventningsafstemning om ændringer i klinikken og styrket projektledelse og evaluering.  Piloterne har nu et styrket fundament for større fokus på fastlæggelse af formål, hvordan de skal planlægges og drives, og hvordan de sikrer maksimalt udbytte i form af et bedre datagrundlag om, hvorvidt PRO virker og under hvilke forudsætninger.